تلفن کارخانه

۰۲۶۳۷۷۷۳۳۷۷

۰۲۶۳۷۷۷۵۰۱۹ :فکس

کارخانه

شهرک صنعتی اشتهارد، فاز ۱، بلوار ابوریحان، چهارراه دکتر حسابی، ابتدای دکتر حسابی غربی، بهستان۳، بهارستان ۱، قطعه ۵۹۰

تلفن دفتر مرکزی

۰۲۱-۴۲۳۳۵ (۳۰ خط)

۰۲۱-۸۸۷۷۴۲۱۷:فکس

دفتر مرکزی

تهران،خيابان وليعصر، خيابان سي و دوم ، خيابان اشكاني ، پلاك ١٢

کد پستی:١٥١١٩٤٦١١١